Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser version 2.7c

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med DanDomain A/S og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af DanDomain A/S

Abonnement m.v.

1.1
DanDomains webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner.
1.2

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes pornografisk materiale, materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale.

DanDomain forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at DanDomain kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder DanDomain ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art herunder driftstab.

Kunden må ikke benytte sit abonnement hos DanDomain til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Såfremt DanDomain konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan DanDomain ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor DanDomain for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

1.3

Hos DanDomain er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra DanDomains webhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.

Det er ikke tilladt at placere filarkiver indeholdende programmer, videofiler og lydfiler (mp3, jpg, zip mv.) til fri download.

DanDomain anbefaler sine kunder at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens ressourcer.

DanDomain forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte, at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. DanDomain forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

1.4a
Opsigelse af abonnement: Forbrugere/privatkunder

DanDomain A/S fakturerer abonnementet forud for en periode på 3, 6 eller 12 måneder, afhængig af produkttype. Abonnementet fornyes automatisk for en ny, identisk periode, med mindre DanDomain A/S har modtaget en gyldig opsigelse fra forbrugeren senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

Forbrugeren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis aftalen bliver automatisk fornyet for en ny, identisk periode, kan forbrugeren opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Har forbrugeren på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, vil DanDomain A/S straks betale vederlaget for denne periode tilbage til forbrugeren.

1.4b
Opsigelse af abonnement: Erhvervskunder

DanDomain fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode. Abonnementet kan opsiges med udgangen af en abonnementsperiode. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre DanDomain har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden inden påbegyndelsen af den nye abonnementsperiode.

1.5

Opsigelsen kan ske via DanDomain Kundecenter under anvendelse af den dernævnte fremgangsmåde. Dog kan opsigelse tillige ske skriftligt via fremsendelse af opsigelse indeholdende en juridisk gyldig underskrift via e-mail eller brev.

1.6

DanDomain forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer DanDomain den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.7

DanDomain tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. DanDomain forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. DanDomain tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

1.8

DanDomain er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. DanDomains erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.9

For abonnementer der inkluderer klient software, herunder Hosted Exchange, Hosted Desktop mv., som kunden har erhvervet fra DanDomain, er kunden forpligtet til at afinstallere denne software ved ophør af abonnement.

1.10

For Remote Backup abonnementer, er kunden forpligtet til at installere denne backup software på den eller de maskiner som der skal tages backup af. Det er kundens ansvar at konfigurere og sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Såfremt kunden konfigurerer backupjobs med eget krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at dette krypteringspassword opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes dette krypteringspassword vil hverken kunden eller DanDomain være istand til at reetablere data.

1.11

Generelt for løsninger hvor kunden har, eller har haft, mulighed for installation eller upload af software (eks. ved Hosted Server eller Hosted Desktop løsninger), er kunden i alle henseender ansvarlig for lovligheden af det installerede software. Da DanDomain A/S viderelicenserer et bredt udvalg af produkter fra Microsoft og dermed helt eller delvist kan ansvarligholdes for kundes brug af Microsoft software, gælder endvidere følgende skærpede krav: Kunden forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende Microsoft Licensing Services Provider Use Rights samt de gældende Microsoft END User License Terms.

Såfremt software er installeret på kundens server er det alene kundens ansvar, at dokumentere licensejerskab overfor Microsoft og andre softwareproducenter. DanDomain A/S kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for kundens manglende licensering. Såfremt DanDomain A/S direkte eller indirekte pådrages omkostninger, skader eller tab som følge af kundens brud på licensregler overfor Microsoft eller andre softwareproducenter, holdes kunden forholdsmæssigt ansvarlig for de samlede omkostninger, inkl. omkostninger til softwarerevision

1.12

For Office 365 abonnementer forpligter kunden sig til at overholde de til enhver tid gældende Microsoft Cloud Agreement Terms. Såfremt software er installeret på kundens enheder er det alene kundens ansvar, at dokumentere licensejerskab overfor Microsoft og andre softwareproducenter. DanDomain A/S kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for kundens manglende licensering. Såfremt DanDomain A/S direkte eller indirekte pådrages omkostninger, skader eller tab som følge af kundens brud på licensregler overfor Microsoft eller andre softwareproducenter, holdes kunden forholdsmæssigt ansvarlig for de samlede omkostninger, inkl. omkostninger til softwarerevision.

1.13

For abonnementer og ydelser hvor kundens data befinder sig på systemer, som er fuldt administreret af DanDomain, herunder webhoteller, betragtes DanDomain som databehandler og kunden som dataansvarlig i forbindelse med kundens behandling af personoplysninger. DanDomains databehandling af personoplysninger foretages på vegne af kunden, og DanDomain må ikke selv disponere over disse personoplysningerne til egen brug eller i øvrigt uden kundens accept. DanDomain er som databehandler forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

1.14

Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af DanDomain sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til DanDomain. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem kundecenteret. Ved tilmelding til automatisk kortbetaling tilmeldes kunden samtidigt til modtagelse af fakturaer/kvitteringer via e-mail.

Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er validt, og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kundecenteret på dandomain.dk. Hvis kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afvise betalingen etc.), vil DanDomain fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er DanDomain berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og rykkere pålægges gebyr jf. pkt. 8.3 og 8.4 i DanDomains forretningsbetingelser. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er DanDomain berettiget til at lukke kundens løsning, hvorefter DanDomains betingelser for misligholdelse indtræder.

Særligt for Domæner

2.1

DanDomain tilstræber at igangsætte registreringsprocessen inden for 1-2 arbejdsdage efter det aftalte registreringsgebyr er registreret modtaget hos DanDomain.

DanDomain er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. DanDomains erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år.

Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestilling at kontrollere at registreringen har fundet sted ved hjælp af DanDomains domænetester og herefter straks underrette DanDomain, såfremt registrering ikke er sket.

2.2

Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. DanDomain kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

2.3

DanDomain stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. DanDomain indestår ikke for, at et domænenavn, der er blevet accepteret af domænetesteren, rent faktisk kan registreres.

2.4

Domænenavnet registreres til DanDomains navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.5

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. DanDomain vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt DanDomain selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil DanDomain enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

2.6

Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan DanDomain ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

2.7

Registrering af et .DK domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via DanDomain er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen slettes. Der gives ikke refundering af registreringsgebyr eller årsafgift ved kundens evt. manglende aktivering af .DK domæne.

Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.8

For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af DanDomain. Domænerne fornyes automatisk hvert år, og manglende betaling af årsafgift betragtes ikke som en opsigelse af domænet.

For domæner, som udbydes af Ascio, er det udtrykkeligt aftalt, at Kunden giver tilladelse til, at DanDomain A/S skal fungere som administrator for Kundens domæner med det formål at administrere forholdene omkring domænet og indhente alle nødvendige godkendelser, samt gennemføre de handlinger som er påkrævet ifølge politikker fastsat af ICANN, domæneregistratorer eller tredjeparter, herunder men ikke begrænset til gældende transfer-politikker.

2.10

DanDomain forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, såfremt kunden ønsker annullering af allerede igangsat redelegering (flytning af domæne fra anden udbyder til DanDomain), som ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden.

2.11

DanDomain tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indholdende specielle tegn som æ, ø og å. Registreringen sker i henhold til gældende regler fra DK-Hostmaster, ICANN og Verisign. Registrering af .SE domæner sker i henhold til .SE regler. Registrering af .SE domæner sker i henhold til .SE regler. DanDomain kan ligeledes ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indholdende specielle tegn.

2.12

For domæner, hvor DanDomain engageres af kunden til at varetage den administrative håndtering af domænet, forbeholder DanDomain sig ret til: Valg af domæneleverandør, opdatering af kontakter, herunder visning af oplysninger i whois, samt korrigering af fejlagtig forbundede navneservere på disse. Dette gælder både under registrering, fornyelse, flytninger (registrar transfer), opdateringer og andre ændringer, under den af DanDomain vurderede forudsætning, at operationen ikke har negativ indflydelse på domænets online-virkemåde, herunder resolvering af DNS eller registrantens mulighed for at vedligeholde domænet.

2.13

DanDomain værner om privatlivets fred. Ved registrering af domæner og hvor der for registrant afsnittet i de offentlige globale whois databaser, kræves oplysning af gyldig email adresse i klar tekst, vil DanDomain, I det omfang det er muligt og regelsættet for domænetypen understøtter det, indsætte anden gyldig email adresse som overlæg for den underliggende juridiske registrant email adresse, herefter benævnt privatmail servicen.

Videresendelse af mails sendt til privatmail servicen sker automatisk til den underliggende og juridisk gældende email adresse, og kan til enhver tid fravælges ved indstilling på kunde og / eller domæne niveau via selvbetjening i DanDomain kundecenter.

Ved kundens aktive valg om flytning af domæne væk fra DanDomain eller andre ændringer der bevirker underliggende email synliggøres i whois, fjernes privatmail servicen igen og den underliggende email adresse vil igen være eksponeret i de offentlige whois databaser.

Der henvises desuden til bestemmelser for brug af domæne anonymitet, om end privatmail servicen ikke direkte er at betragte som en sådan.

DanDomain påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab, som følge at 3. parts juridiske indsigelser, myndigheders krav om eksponering og udlevering af data, software fejl eller anden udefra kommende indflydelse på privatmail servicen på domæner, herunder kundens egen konfiguration af privatmail servicen og underliggende registrant mail.

2.14

For domæner, der administreres af DanDomain på vegne af domæne registranter eller dennes forhandlere af domæner, og hvor regelsættet for domænet fastsættes af regler for ICANN, hvortil der fra domæne registranten ønskes foretaget ændringer på domænet der vedrører flytninger, registrantdetaljer, indstillinger og lignende, benyttes principper beskrevet af ICANN transfer policy.

For ændringer generelt på domæner og domænetyper som .COM, .INFO og .SHOP mv., reguleret af bestemmelser fra ICANN, gælder mulighed for at udpege en befuldmægtiget til at varetage godkendelse af domæne ændringer på registrantens vegne både for nuværende og fremtidig registrant. Ændringer på domæner anmodet af registranten via DanDomain selvbetjening eller anden sikker mekanisme og registranten dermed beder DanDomain udføre ændringer på vedkommende domæne, sikret via adgangskontrol, forbeholder DanDomain sig ret til automatisk at godkende ændringer ud fra regler om Designated Agent, beskrevet i ICANN transfer policy paragraf 1.2

Som udpeget befuldmægtiget for det registrerede navn indehaver DanDomain til enhver tid bemyndigelse til at udføre transaktioner, der skønnes nødvendige for forvaltningen af et domænenavn, herunder data opdateringer eller overførsler.

Særligt om WatchMyTrademark

3.1

WatchMyTrademark omfatter tilmelding af eksisterende varemærker / immaterielle rettigheder til Trademark Clearinghouse med henblik på overvågning og tildeling af NORM.

Ved bestilling af WatchMyTrademark giver kunden samtidig DanDomain bemyndigelse til at indsende ansøgning til Trademark Clearinghouse om iværksættelse af Trademark Clearinghouse processen. Til brug for ansøgning til Trademark Clering House om iværksættelse af Trademark Clearinghouse processen indsender kunden en komplet Trademark Record til DanDomain. Indholdet af Trademark Record fastsættes af DanDomain i overensstemmelse med krav fastsat herom hos Trademark Clearinghouse. Kunden er i enhver henseende selv ansvarlig for, at det fremsendte materiale/dokumentation opfylder kravene hos Trademark Clearinghouse til information omtalt som "Trademark Record". I bemyndigelsen til at indsende ansøgning til Trademark Clearinghouse er samtidig indeholdt tildeling af en royalty-fri tidsubegrænset licens for DanDomain til, set i forhold til formålet med den bestilte ydelse, at gøre nødvendig brug af de immaterielle rettigheder tilhørende kunden, som er indeholdt i den fremsendte Trademark Record. DanDomain er samtidig berettiget til i enhver henseende at overdrage de i den tildelte licens liggende rettigheder til Trademark Clearinghouse med henblik på iværksættelse af Trademark Clearinghouse processen.

Ved bestilling af WatchMyTrademark med en varighed på over 1 år, vil Trademark Clearinghouse´s revisor, Deloitte, årligt genverificere ansøgningen, hvorfor der ved ændringer af tilmeldte varemærker mv. påkræves behørig opdatering i Trademark Clearinghouse databasen, herunder på anmodning fra DanDomain indsendelse af supplerende oplysninger vedrørende Trademark Record.

Ved bestilling bekræfter kunden samtidig at:

 1. DanDomain A/S er givet autorisation til registrering af varemærker for varemærkehaver, som dennes varemærke agent, til inklusion af varemærket i Trademark Clearinghouse;
 2. Varemærkehaver bekræfter, efter registrering og aktivering i Trademark Clearinghouse, at en overførsel af registreringen kan flyttes til database operatøren for at kunne motage NORN (Notification of Registered Name). Varemærke indehaveren erkender, at ved bestilling kan varemærkeregistreringen overføres til Trademark Clearinghouse for at opnå NORN'er (Notification of Registered Name) ;
 3. Om nødvendig, finder DanDomain A/S ret til at downloade og bruge varemærkehavers SMD (Signed Mark Data) filer;
 4. Varemærkehaver er bekendt med at DanDomain er ansvarlig for modtagelse og videre distribution af NORN til varemærkehaver, og at DanDomain A/S er ansvarlig i forhold til indstillinger i kontrolpanelet ved Trademark Clearinghouse der kan resultere i varemærkehavers manglende modtagelse af NORN (eksempelvis ved at fravælge valg af NORN fra et bestemt label/variant for en bestemt registrering);
 5. Varemærkehaver forstår at varemærkehavers varemærke, ikke kan flyttes af DanDomain A/S til en anden Trademark Clearinghouse Agent eller anden tredje part;
 6. DanDomain A/S har tilladelse til at tildele de obligatoriske licenser der følger registrering i Trademark Clearinghouse samt at disse obligatoriske licenser er bindende for varemærkehaver;
 7. DanDomain A/S er bemyndiget til at handle på varemærke indehaverens vegne med hensyn til tvistbilæggelsesprocedurer (Dispute Resolution Procedures), og
 8. DanDomain A/S er autoriseret til at udføre andre forpligtelser i henhold til denne aftale.

Kunden er vedvarende forpligtet til, at holde DanDomain opdateret med en valid e-mail adresse, således at notifikationer fra DanDomain kan modtages. Kunden accepterer samtidig, at al korrespondance i relation til parternes samarbejde kan gennemføres ved brug af e-mail med heraf følgende bindende virkning.

3.2

Kunden tilvejebringer selv dokumentation/Trademark Record til brug for Trademark Clearinghouse processen og er i den henseende i enhver henseende selv ansvarlig for, at den tilvejebragte dokumentation er tilstrækkelig, korrekt og anvendelig til formålet.

Tilsvarende er Kunden i enhver henseende selv ansvarlig for, at indtastede data i relation til Trademark Clearinghouse processen er valide og gyldige. I tilfælde af fejl fra Kundens side, uanset årsagen hertil, i forbindelse med indtastning af data, har kunden ikke krav på refusion af indbetalt gebyr for opstart af Trademark Clearinghouse processen.

3.3

Kunden betaler vederlag pr. varemærke eller anden rettighed indsendt. Kunden er således forpligtet til at betale vederlag til DanDomain uanset udfaldet af Trademark Clearinghouse processen.

DanDomain påtager sig intet ansvar for den udførte Trademark Clearinghouse proces, herunder for den materielle rigtighed af udfaldet af processen. Det er således i enhver henseende kundens egen beslutning og ansvar, om kunden vælger at følge den anbefaling, der ligger i resultatet af den gennemførte undersøgelse.

3.4

Iværksat Trademark Clearinghouse proces sikrer ikke adgang til et givent domænenavn, idet dette endeligt afgøres af den ansvarlige for det enkelte top-level domæne, hvorom henvises til de til enhver tid gældende betingelser herom. DanDomain fraskriver sig ethvert ansvar i relation til den konkrete tildeling af domænenavne.

3.5

Enhver ændring, uanset omfanget, af en allerede bestilt ydelse vedrørende Trademark Clearinghouse, herunder ændring af udformning af varemærke mv., navn på ejer af varemærke mv., status på varemærke mv., anførsel af lande hvor varemærket mv. skal være registreret, klassificeringen af varemærket mv., beskrivelse af produkt/service for varemærket mv. samt ændringer i øvrigt i bestillingen, betragtes som en ny bestilling af ydelse med heraf følgende krav om betaling af et nyt gebyr.

3.6

DanDomain påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab, som følge af nedbrud hos Trademark Clearinghouse, procesfejl hos Trademark Clearinghouse, datatab hos Trademark Clearinghouse eller andre forhold hos Trademark Clearinghouse eller dennes samarbejdspartnere, som medfører tab for kunden.

Tilsvarende påtager DanDomain sig intet ansvar for, at nye domænetyper eller generiske top-level domæner bliver lanceret indenfor den af ICANN udmeldte tidsramme.

DanDomains ansvar i relation til ydelser vedrørende Trademark Clearinghouse er i enhver henseende beløbsmæssigt begrænset til værdien af den leverede ydelse, forstået som DanDomains fakturabeløb ekskl. moms.

Kunden gøres ligeledes bekendt med Trademark Clearinghouses persondatapolitik.

Særligt for Hosted Server

4.1

Hosted Server omfatter både Virtual server(server lejet af DanDomain på delt hardware), Dedikeret server(server lejet af DanDomain) og Servercamp (kundens eget hardware + software) samt WebShop-server (server lejet af DanDomain).

4.2

DanDomain er ansvarlig for serverdrift finder sted i sikre omgivelser. Serveren placeres i et aflåst og højt sikret datacenter med tyverialarm, automatisk brandslukningsanlæg (Inergen), aircondition der sikrer konstant temperatur samt nødstrømsanlæg bestående af UPS og diesel-generator. Kun ganske få betroede DanDomain medarbejdere har adgang til datacenteret. DanDomain er ligeledes ansvarlig for drift på backbone, firewall, routere samt forbindelsen til Internettet. DanDomain bestræber en oppetid på 99.98% på backbone samt internetforbindelse. DanDomain har tavsheds pligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, herunder data på kundens server og andre informationer vedrørende serveren og dens drift.

4.3

Kunden tager i alle henseender det fulde ansvar for selve serverens drift og de problemer den kan give, medmindre andet specifikt er aftalt med DanDomain. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden accepterer at der aldrig kan tillægges DanDomain eller nogen af DanDomain’s medarbejdere, nogen skyld for ovenstående. Kunden har ligeledes selv det fulde ansvar for software installeret på serveren. Kunden er ligeledes ansvarlig for at softwaren ikke er piratkopi, men lovlig og registreret. Se pkt. 1.10. Kunden iagttager tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af DanDomain. Eksempler på dette kan være serverens opsætning, evt. sikkerhedsproblemer og lignende. Tavshedspligten ophører ikke ved evt. opsigelse af abonnement hos DanDomain A/S.

4.4
Specielt for Virtual Server (server lejet på delt hardware)

Virtual Server oprettes på delt hardware hvor der tildeles en aftalt mængde resourcer (CPU/Ram/disk). DanDomain leverer serveren installeret med det ønskede operativsystem Windows Server 2003/2008, FreeBSD eller Ubuntu. Ønskes installation og opsætning af yderligere software aftales dette særskilt med DanDomain. I tilfælde af hardware problemer er DanDomain ansvarlig for at få udskiftet den defekte del. Fejlfinding/fejlretning påbegyndes i løbet af 1 time inden for normale åbningstider. Udenfor normale åbningstider påbegyndes fejlfinding/fejlretning i løbet af 5 timer. DanDomain forsikrer alt hardware. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

4.5
Specielt for Dedikeret server (server lejet af DanDomain)

DanDomain leverer serveren installeret med Windows Server 2003/2008, FreeBSD eller Ubuntu operativsystem efter kundens ønske. Ønskes installation og opsætning af yderligere software aftales dette særskilt med DanDomain. I tilfælde af hardware problemer er DanDomain ansvarlig for at få udskiftet den defekte del. Fejlfinding/fejlretning påbegyndes i løbet af 1 time inden for normale åbningstider. Udenfor normale åbningstider påbegyndes fejlfinding/fejlretning i løbet af 5 timer. Kunden har ingen omkostninger i forbindelse med skiftning af defekt hardware lejet af DanDomain. I tilfælde hvor en kunde har fået speciel designet en hardware løsning – med eks. specielle store diske, specielle RAID controllere mv. kan DanDomain ikke garantere at ovenstående reaktionstider kan overholdes grundet specielle hardware dele ikke findes på eget reservedelslager. DanDomain forsikrer alt hardware. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

4.6
Specielt for WebShop server (server lejet af DanDomain)

DanDomain leverer serveren installeret med Windows 2003 Server operativsystem og IIS6 webservices samt DanDomain WebShop sat op og klar til brug. Der gives IKKE administrator adgang til serveren af hensyn til beskyttelse af DanDomain WebShop source-kode. Det er muligt at få oprettet flere Webshoppe eller webhoteller på egen server efter aftale med DanDomain. DanDomain står for den fulde drift af serveren, herunder backup, sikkerhedsopdatering og overvågning. I tilfælde af hardware problemer er DanDomain ansvarlig for at få udskiftet den defekte del. Fejlfinding/fejlretning påbegyndes i løbet af 1 time inden for normale åbningstider. Udenfor normale åbningstider påbegyndes fejlfinding/fejlretning i løbet af 5 timer. DanDomain forsikrer alt hardware. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

4.7
Specielt for servercamp (kundens eget hardware + software)

Kundens eget udstyr må ikke være til ulempe, gene eller fare for omgivelserne i DanDomain’s datacenter, f.eks. ved udsendelse af røg, radiostøj, forstyrrelser på forsyningsnet eller backbone, brandfarlig indretning, mekanisk ustabilitet, overvægt eller ved at indeholde aflytnings- eller videoudstyr. Der betales en pris afhængig af størrelsen på udstyret målt i antal units for 19” rack. Kunden håndterer selv al ønsket vedligeholdelse, drift, backup opgradering, og reparationsarbejde på serveren. Der er mulighed for fysisk adgang til serveren efter telefonisk aftale. I åbningstiden er det gratis mens der udenfor åbningstid faktureres 1000,- pr. påbegyndt time. Såfremt der aftales at DanDomain skal udføre vedligehold på serveren, fralægges et hvert ansvar for udførslen og evt. andre problemer det måtte medføre. DanDomain forsikrer hardware til en max. værdi af 20.000 kr. ekskl. moms pr. server. Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.

4.8
Generelle forhold

Der tildeles et IP nummer pr. server, DanDomain forbeholder sig retten til at ændre IP nummer. DanDomain skal have oplyst et loginnavn og password til serveren, som minimum giver rettighed til at nedlukke/genstarte serveren, i tilfælde af vedligeholdelse af hardware eller backbone. Kunden får oplyst et hotline nr., som kan kontaktes i nødstilfælde døgnet rundt 24x7x365. Henvendelser hertil vil gå direkte til DanDomain’s servervagt. Genstart/reboot af serveren kan ske gratis indenfor normale åbningstider. Uden for normale åbningstider vil kunden blive faktureret efter gældende timepriser på konsulenthjælp, såfremt der ikke er tegnet abonnement på management service. Der henvises generelt til DanDomains SLA: SLA v. 1.06

4.9
Service & overvågning (Ekstra tilkøb service)

For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for overvågning og reaktion, med mindre andet er aftalt. Det er muligt at leje en Døgnovervågnings/SMS-alarm service som elektronisk sættes op til at monitorere serveren på ønskede porte. I tilfælde af fejl alarmeres via e-mail eller SMS efter kundens ønske.

4.10
Backup (Ekstra tilkøb service)

For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for backup. Det er muligt at tilkøbe aftale med DanDomain om backup af serveren. Såfremt der tilkøbes backupaftale er der som udgangspunkt kun opsat en (fladfil + systemstate backup) af serveren. BEMÆRK! Kører der databaser på serveren, eks. SQL, Exchange og lignende, kan der ikke tages backup af disse. Dette kræver specielle agenter da filerne er i brug. I den forbindelse skal der oprettes et job lokalt på serveren, som sørger for at tage backup af databasen til en fladfil. Kontakt evt. DanDomain for at råd om opsætning af backup. Backupaftale er inkluderet i WebShopServer.

4.11
Sikkerhedsopdateringer (Ekstra tilkøb service)

For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for sikkerhedsopdateringer. Det er muligt at indgå en aftale, hvor DanDomain forestår sikkerhedsopdateringer. Denne sikkerhedsopdateringsaftale indebærer at DanDomain sørger for at serveren er up-to-date med alle sikkerhedspatches og sikkerhedsindstillinger efter producentens anbefalinger. Servicen omfatter som udgangspunkt kun OS + IIS + SQL + Exchange. Køres der andre 3. parts programmer på serveren, skal dette aftales separat. Sikkerhedsopdateringsaftalen er inkluderet i WebShopServer.

4.12
Management service (Ekstra tilkøb service)

Det er muligt at indgå en aftale, hvor DanDomain har Management Service for serveren. Dette indebærer at DanDomain sørger for den løbende drift, konfiguration, fejlfinding. Servicen omfatter som udgangspunkt kun OS + IIS + SQL + Exchange. Køres der andre 3. parts programmer på serveren, skal dette aftales separat. Management Service kan som udgangspunkt kun indgås såfremt kunden ikke selv har administrator adgang til serveren. Ønsker kunden alligevel administrator rettighed i en kortere eller længere periode, skal kunden underskrive et ansvarsfraskrivelsesdokument.

4.13
Trafik

Serverens forventede trafik forbrug skal på forhånd oplyses til DanDomain, således der ikke pludselig kommer voldsomme trafik peaks. DanDomain skal ligeledes kende til hvilken type trafik der kommunikeres mellem serveren og Internettet, WWW, FTP, SMTP, POP3 osv. Trafikken afregnes kvartalsvis bagud baseret på forbrug.

4.14
Abonnementsperiode og opsigelse

Abonnementsperioden for Hosted Server er normalt 3 måneder medmindre andet er aftalt. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre DanDomain har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Se §1.4

4.15
Misligholdelse

DanDomain forbeholder sig retten til at stoppe driften af udstyret, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt, d.v.s. senest 8 dage efter forfaldsdato. Dette vil ligeledes være at betragte som misvedligeholdelse af aftalen. Uetisk opførsel på nettet, udsending af spam vil ligeledes blive betragtet som misligholdelse af aftalen.

4.16
Leje af software

DanDomain tilbyder at kunden kan leje forskelligt software, herunder Microsoft software under Microsoft SPLA (Service Provider Licensing Agreement). I tilfælde af ændrede priser og eller licensvilkår fra 3. part - herunder Microsoft, forbeholder DanDomain sig retten til ligeledes at justere priser og vilkår overfor kunden på lejet software. DanDomain vil kommunikere ændringer af priser/vilkår pr. e-mail med 3 måneders varsel, hvorefter prisjusteringen finder sted.

Særligt for Programmeringsopgaver

5.1

Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af DanDomain udviklede programmel til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet, og til det antal brugere, som kunden har oplyst til DanDomain, eller som har taget programmellet i brug pr. overtagelsesdagen.

5.2

Såfremt kunden foretager programændringer uden DanDomains forudgående samtykke, bortfalder DanDomains forpligtelser i relation til progarammellet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

5.3

DanDomains programmel er genstand for ophavsret og er fortroligt, hvorfor programmellet eller den tilhørende dokumentation ikke uden DanDomains forudgående skriftlige samtykke må reproduceres i et videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed.

5.4

Kunden må ikke uden DanDomains skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, ej heller gennem retsforfølgning eller konkurs.

5.5

Kunden er forpligtet til at behandle programmellet og dokumentationen på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres. Kun kundens egne ansatte må benytte programmellet.

5.6

Programmellet må ikke tilbageoversættes (reverse engineering, reverse assembly eller lignende). DanDomains kildekode er fortrolig.

Særligt for WebShop

6.1

For at kunne videreudvikle, forbedre og beskytte din DanDomain Webshop indsamler DanDomain visse typer information. Informationen inkluderer besøgendes IP adresser, geotype, browser type, skærmstørrelse, internet service provider (ISP), operativsystem, referring/exit pages, dato/tid og besøgte sider, kurvstørrelse og ordrebeløb. Denne information indsamles udelukkende til analyseformål. Statistikken anvendes kommercielt og/eller markedsføringsmæssigt udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke brancher der vokser mest eller hvad den gennemsnitlige ordrestørrelse for handler på nettet er. Data om den enkelte bruger eller enkelte webshops anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart, ligesom det aldrig vil være muligt at kunne identificere enkelte kunder eller webshops.

Særligt for DanDomains Hjemmesideprogram

7.1

I forbindelse med brug af DanDomains Hjemmesideprogram vil der kun blive udført backup af hele det miljø Hjemmesideprogrammet ligger i. Det betyder, at der ikke er mulighed for at tilbyde individuel gendannelse af hjemmesider eller brugerdata. Du vil dog til enhver tid have mulighed for selv at fortryde en handling foretaget i Hjemmesideprogrammet, hvis du fortsat er på den side, hvorpå ændringen er foretaget.

Særligt vedrørende domæne anonymitet

8.1

Tjenesten indebærer, at registrantens kontaktoplysninger i whois udskiftes med anonyme data ved opslag på domænet, med mindre registreringen kræver andre data til administrering af domænet. Data, der udskiftes i whois-oplysningerne er, men ikke begrænset til:

 • Navne. Der vises i stedet en anonym tekst og identificerer registranten
 • Postadresse og telefonnummer erstattes med tjenesteudbyderens kontaktoplysninger.
 • E-mail erstattes med en automatisk genereret midlertidig anonym individuel e-mailadresse.

DanDomain A/S kan begrænse tjenesten, hvis en eller flere af nedenstående tilfælde kræver det;

 • Stabilitet og sikkerhed i drift
 • Vedligeholdelse af nettets integritet, især for undgåelse af alvorlige forstyrrelser på nettet
 • Software- eller databegrænsninger
 • Påbud fra organisationen ICANN, lovgivning eller domæneudbyder.

Ved bestilling af tjenesten bevarer registranten fuld kontrol og ejerskab over domænet og forbliver den juridisk ansvarlige ejer af domænenavnet.

DanDomain kan til enhver tid udelukke visse domænetyper fra tjenesten.

8.2

Tjenesten tilbydes som en valgfri og supplerende service til individuelle registreringer af domænenavne. Tjenesten er tilgængelig for nye og eksisterende ikke-kommercielle domænenavne registreret via DanDomain A/S. Registranten kan udpege, et hvilket som helst domænenavn, han erhverver eller har registreret, forudsat domænenavnet ikke anvendes kommercielt og tjenesten understøttes af domænetypen.

8.3

DanDomain A/S kan ikke holdes til ansvar for forsinkelser på ydelser og afbrydelser på grund af udefra kommende påvirkninger, fejl af tredjemand, eller på grund af begivenheder, der ikke er under rimelig kontrol af eller indflydelse på DanDomain A/S. Registranten tillader hermed DanDomain A/S at udskyde leveringen af produktet og ændre perioden i tilfælde af leveranceforstyrrelser.

8.4

Registranten accepterer, at alle faktiske registreringsoplysninger vil blive opretholdt i en database af DanDomain A/S. Databasen holdes opdateret med en tredjepartsleverandør for de domænetyper, der understøttes af tjenesten. I tilfælde af ukorrekte, falske eller forældede oplysninger, er DanDomain i sin ret til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå juridisk eller økonomisk ansvar over for registranten eller tredjemand, herunder, men ikke begrænset til sletning af domænenavnet eller deaktivering af service.

8.5

Registranten accepterer, at DanDomain A/S og tjenesteudbyderen uden ansvar til enhver tid og efter eget skøn kan suspendere tjenesten, hvis det skønnes at aftalen misligholdes eller lovgivning brydes. Årsager indeholder, men er ikke begrænset til:

 • Manglende betaling for tjenesten.
 • Brud på en bestemmelse i denne aftale eller aftale med domæne udbyderen;
 • Vedligeholdelse af registreringsdatabasen
 • Modtagelse af en juridisk klage vedrørende anvendelsen eller registreringen af et domænenavn.
 • Modtagelse af en formel anmodning fra en UDRP tjenesteyder, eller fra en alternativ domæne tvist tjenesteudbyder.
 • Til løsning af enhver tredjepartskrav vedrørende domænet.
 • For at undgå økonomiske tab eller juridisk ansvar for DanDomain A/S, dets moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, aktionærer, agenter, officerer, medarbejder og direktører.
 • God tro eller tredjepartsklage over ulovlig brug af domænenavnet, herunder men ikke begrænset til; udsendelse af spam, overførsel af virus, orme eller andre skadelige computerprogrammer.
 • God tro eller påstand om brug af tjenesten for at skjule engagement med ulovlige eller skadelige aktiviteter.
 • God tro eller påstand om, at registreringen overtræder eller krænker de juridiske rettigheder en tredjepart har, eller en tredjeparts varemærke eller firmanavn.
 • God tro om, at videregivelse er nødvendigt for yderligere bestemmelse af en påstået overtrædelse af en lov.
 • Brug af domænenavnet til kommercielle formål.
 • Sletning af et domænenavn;

Suspendering af tjenesten vil resultere i øjeblikkelig deaktivering af tjenesten. DanDomain A/S vil bestræbe sig på at give registranten et varsel på 24 timer, før tjenesten deaktiveres.

8.6

DanDomain forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning om overførsel eller redelegering eller anmodning om udlevering af auth koder for et domænenavn, så længe tjenesten er aktiveret.

8.7

Enhver e-mail sendt til den automatisk genererede midlertidige anonyme individuelle e-mail adresse, udelukkende oplyst ved domæne whois, vil blive omdirigeret til den e-mailadresse, som registranten har oplyst på de bagvedliggende registrantdetaljer. DanDomain A/S er ikke forpligtet til at kontakte registranten via andre kanaler i tilfælde af denne e-mail ikke længere er gyldig. For at beskytte registranten mod spam, vil den genererede e-mailadresse kun fungere for en periode på 14 dage efter whois forespørgslen blev lavet.

Tjenesten er ikke en e-mail videresendelsesservice og registranten indvilliger derfor i ikke at give nogen tredjepartoplysninger om de data, som anvendes af DanDomain A/S med henblik på at muliggøre en sådan tredjemandsoverførsel af beskeder til registranten via DanDomain A/S. Kommunikation via tredjepart til postadressen angivet på registranten vil ikke blive videresendt til registranten, og registranten bekræfter desuden at DanDomain A/S kan gennemgå, returnere, ødelægge og/eller kassere al kommunikation rettet mod domænenavnets registrantdetaljer. Registranten accepterer at give afkald på enhver og alle krav som følge af sin manglende evne til at modtage meddelelser rettet mod domænenavnet og de kontakt detaljer der findes på domænet.

Generelt

9.1

DanDomain udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. DanDomains ydelse bliver præsteret så snart bestillingen er modtaget.

9.2

I tilfælde, hvor DanDomain først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. DanDomain er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve.

9.3

DanDomain er endvidere berettiget til at opkræve nedenstående gebyrer i forbindelse med fakturering af domæner og abonnementer:

 • Gebyr ved udsendelse af brevpost: 29 kr.
 • Betalingsgebyr ved brug af betalingsservice: 6,50 kr.
9.4

Såfremt kunden overskrider DanDomains betalingsfrist, er DanDomain berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er DanDomain i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er DanDomain berettiget til at suspendere kundes produkter, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er DanDomain berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

9.5

DanDomains produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at DanDomain påbegynder registreringsprocessen straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved registrering af ydelsen

9.6

Kunden er vedvarende forpligtet til, at holde DanDomain opdateret med en valid e-mail adresse, således at notifikationer fra DanDomain kan modtages. Kunden er ligeledes vedvarende forpligtet til, at holde DanDomain opdateret med nuværende bopæl, dette kan ske via kundecenteret eller ved skriftelig henvendelse pr. brev. Kunden accepterer samtidig, at al korrespondance i relation til parternes samarbejde kan gennemføres ved brug af e-mail med heraf følgende bindende virkning.

9.7

Hvis Dandomain lukker en DanDomainforhandlers konto på baggrund af manglende betaling og dermed misligehold af aftalen, så forbeholder Dandomain sig retten til at udlevere data fra enhver løsning til ejeren af domænet.

9.8

Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge DanDomain’s sider og ideer uden DanDomain’s skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført DanDomain unødige omkostninger.

9.9

DanDomain forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på DanDomains hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.

9.10

DanDomain er berettiget til at vurdere hvorvidt Kunden benytter DanDomains produkter efter hensigten. Såfremt Kunden overbelaster Kundens løsning i en sådan grad, at det påvirker DanDomains platform uhensigtsmæssigt, er DanDomain berettiget til at kontakte Kunden, med henblik på at justere Kundens forbrug eller tilbyde Kunden en alternativ løsning. Såfremt Kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ løsning, er DanDomain berettiget til at opsige Kundens løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor Kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af DanDomains opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er Kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

9.11

Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor DanDomain ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse DanDomain med validt momsnummer. DanDomain er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt DanDomain pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder DanDomain sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

9.12

Accept af nærværende forretningsbetingelser gælder for fremtidig samhandel med DanDomain.

Værneting

10.1

I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Randers i Danmark som værneting.

Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser

11.1

VIRTUELLE WINDOWS SERVERE

11.1.1

Kunden må kun installere software med en gyldig og aktiv licens tilknyttet.

11.1.2

Såfremt en kunde ønsker at installere Microsoft-software, skal den pågældende software købes gennem DanDomains salgsafdeling.

11.1.3

Kunden må ikke benytte MSDN-licenser, Action Packs, internal use eller lign. licenser, medmindre dette er skriftligt bekræftet af Microsoft i samråd med DanDomain.

11.1.4

Kunden må udelukkende installere følgende Office-produkter på infrastrukturen/VM’en:

 • OFFICE 365 E3
 • OFFICE 365 PROFESSIONAL
 • OFFICE 365 PROPLUS
 • OFFICE STANDARD SPLA
 • OFFICE 365 PROPLUS SPLA
11.1.5

Alle brugerkonti som oprettes skal indeholde brugernes fulde navne. Det er derfor et krav, at en brugerkonto, som f.eks. er navngivet ”kontor1”, skal omdøbes til brugerens fulde navn.

11.1.6

Medmindre andet er skriftligt aftalt med DanDomain, vil der til den virtuelle server medfølge 2 Remote Desktop-licenser, hvoraf den ene er tilknyttet til Administrator-kontoen. Såfremt kunden ønsker at flere brugere skal have adgang til Remote Desktop, er det påkrævet, at kunden tilkøber ekstra licenser gennem DanDomains salgsafdeling.

11.1.7

SQL Express 2008R2 og nyere versioner heraf er de eneste SQL Server-versioner, kunden må installere på serveren uden beregning. Såfremt kunden ønsker at installere andre SQL Server-versioner, skal kunden kontakte DanDomain.

11.1.8

I tilfælde af at der fra Microsofts side gennemføres et audit, kræver DanDomain administrativ adgang til kundens system. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade DanDomain denne administrative adgang, såfremt DanDomain kan fremvise dokumentation på indkaldelse til Microsoft Audit.

11.1.9

Såfremt et brud på ovenstående regler eller Microsofts licensregler resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter Microsofts gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder ovenstående regler eller Microsofts licensregler, og DanDomain som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til Microsoft, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med Microsofts audit også blive viderefaktureret til kunden.

11.2

MICROSOFT OFFICE 365

11.2.1

Ved køb af Microsoft Office 365 og ved fornyelse af Office 365 licenser accepterer kunden følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Cloud Agreement